regulamin

HomeHomeregulamin
 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest firma Kulinarne Atelier z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 184C zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Warsztaty kulinarne zwane w dalszej części Regulaminu Warsztatami odbywają się w  siedzibie Organizatora przy Al. Wojska Polskiego 184 C w Szczecinie.
 3. Terminy, tematy i koszt Warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie kulinarneatelier.pl.
 4. Klient kupując udział w Warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie kulinarneatelier.pl szczegóły dotyczące spotkania.
 5. W celu dokonania rezerwacji miejsca na Warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie kulinarneatelier.pl.
 6. Rezerwacja miejsca na Warsztatach jest ważna 3 dni robocze. W tym czasie należy dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu termin Warsztatów) lub w siedzibie Organizatora (płatność gotówką i kartą) jednak nie później niż 3 dni przed wybranym terminem.
 7. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 8. Do udziału w Warsztatach uprawnia wykupiony również Voucher podarunkowy, ważny 6 miesięcy od daty zakupu,
 9. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 11. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za Warsztaty w przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa.
 12. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.
 13. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wypełnić formularz kontaktowy wpisując w tytule „Zwrot kosztów i termin odwołanych Warsztatów” w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów.
 14. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania informacji na konto Klienta.
 15. Nieobecność na Warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 16. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 17. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne.  Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem  kulinarneatelier@gmail.com.
 18. Na warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.
 19. Zgłaszając swój udział w Warsztatach uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.